Möte 2021-05-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • § 54

  Informationsärende – hantering av pandemilagen och föreskrifter om vistelseförbud

 • § 55

  Utökat borgensåtagande för Ekerö Bostäder

 • § 56

  Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2021

 • § 57

  Revidering av lokala ordningsföreskrifter avseende passiv pengainsamling

 • § 58

  Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30:2

 • § 59

  Redovisning av ej färdigberedda motioner 2021 – 1:a redovisningen

 • § 60

  Remiss – Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030

 • § 61

  Remiss – Folkhälsopolicy för Region Stockholm

 • § 62

  Ordförandeförslag – Förstudie inför utredning av huvudmannaskap för vissa vägar

 • § 63

  Ordförandeförslag – ianspråktagande av budgetmarginal avseende grillplatser

 • § 64

  Ordförandeförslag – Uppdrag fördjupad översiktsplan Södra Färingsö

 • § 65

  Motion – policy för modersmålsundervisning i Ekerö kommun KF 2021-04-20 (SD)

 • § 66

  Motion – Ödehus – KF 2021-04-20 (L)

 • § 67

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

 • § 68

  Kommundirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.