•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Byggnadsnämndens bokslut med verksamhetsberättelse för 2015

 •   5

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   6

  Anmälan delegationer

 •   7

  Rapporter till byggnadsnämnden

 •   8

  Remiss: Ansökan om förändrad hastighetsbegränsning på väg 802, Ekerö kommun, Ärende 2581-3480-2015

 •   9

  Detaljplan för Helgö-Bona 4:1 m fl (Helgö, etapp 1)

 •   10

  Yttrande över detaljplan för Ekerö-Väsby 43:1 (Ekerövallen)

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Hallsta 1:116

 •   12

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Väntholmen 4:16

 •   13

  Strandskyddsdispens på fastigheten Husby 4:4

 •   14

  Förhandsbesked för ett enbostadshus (ersättning av fritidshus) på fastigheten Munsö-Söderby 4:63

 •   15

  Anmälan för installation av braskamin på fastigheten Älvnäs 1:156

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten Ekerö-Sundby 1:16

 •   17

  Bygglov och startbesked i efterhand för fasadändring av bostadshus på fastigheten Gällstaö 1:73

 •   18

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) på fastigheten Ekebyhov 1:462

 •   19

  Ansökan om bygglov för stödmur i efterhand på fastigheten Älvnäs 1:114

 •   20

  Anmälan om olovlig byggnation på fastigheten KUNGSBERGA 12:56, STJÄRTNÄSVÄGEN 45

 •   21

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tingsstaden 2:1

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av industri-och kontorshus på fastigheten Ekebyhov 1:41

 •   23

  Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten DROTTNINGHOLM 1:41

 •   24

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt ombyggnad och utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten Lovö Prästgård 1:6

 •   25

  Anmälan om olovliga markarbeten nära stranden, uppförd privat parkering med kameraövervakning på fastigheten Kungsberga s:17, samt permanent uppställt tält med golv och väggar på fastigheten Kungsberga 3:37

 •   26

  Bygglov för nybyggnad av ridhus och parkering på fastigheten Drottningholm 1:1, Kungsgården

 •   27

  Uppdrag till stadsarkitektkontoret gällande tillsynsärenden PBL

 •   28

  Strandskyddsdispens för sjösättningsramp på fastigheten Stav 15:8

 •   29

  Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljong på fastigheten Rinkeby 1:2, Skolallén 3

 •   30

  Rivningslov för befintligt enbostadshus samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Älvnäs 1:163

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.