•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   5

  Verksamhetsplan 2017

 •   6

  Uppföljning av internkontrollplan för 2016

 •   7

  Internkontrollplan 2017

 •   8

  Anmälan delegationer

 •   9

  Rapporter

 •   10

  Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun

 •   11

  Yttrande över Ny översiktsplan för Ekerö kommun § 137 KS

 •   12

  Yttrande över Ny trafikplan Ekerö kommun (KS15/188)

 •   13

  Yttrande över ny energiplan för Ekerö kommun dnr KS 16/122

 •   14

  Ansökan om lokal trafikföreskrift om stoppförbud på Blåsbacksvägen

 •   15

  Yttrande över detaljplan gällande Färingsö Trä m

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten HALLSTA 1:7, Prästviksvägen 25

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (ersättning av befintligt fritidshus) på fastigheten STOCKBY 2:34, Smedsbacksvägen 1

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten KATRINEBERG 1:1, Säbyviksvägen 10

 •   19

  Strandskyddsdispens inom ärende om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och dispens för väg på fastigheten Menhammar 1:2

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten MUNSÖ PRÄSTGÅRD 3:1, Lilla Norrby 16

 •   21

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten LISSELBY 1:15, Stugvägen 22

 •   22

  Förhandsbesked för nybyggnad av 11st stadsvillor inom detaljplanen för Roshagen ( Träkvista 16

 •   23

  Strandskyddsdispens för utbyggnad av trädäck på fastigheten SKYTTEHOLM 1:2, Skytteholmsvägen 20

 •   24

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten ÖLSTA 5:83, Rönngården 3

 •   25

  Anmälan om olovlig byggnad utan lov på fastigheten ÖLSTA 5:83, Rönngården 3

 •   26

  Anmälan om uppfört plank på fastigheten Ekebyhov 1:527, Ekuddsvägen 30 F

 •   27

  Anmälan om uppförd brygga på fastigheten EKEBYHOV 1:162

 •   28

  Strandskyddsdispens för anläggande av vattenledning och dränkbar tryckpump på fastigheten FÄRENTUNA PRÄSTGÅRD 1:16

 •   29

  Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga på fastigheten ÄLVNÄS 1:189

 •   30

  Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Ekebyhov 1:162

 •   31

  Strandskyddsdispens och bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus samt strandskyddsdispens för nybyggnad av Attefallshus på fastigheten VÄNTHOLMEN 4:28, Storhagsvägen 15

 •   32

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten STOCKBY 1:4, Stenhuggarbyn 22

 •   33

  Lokaliseringsprövning och bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten STAV 10:28

 •   34

  Bygglov för nybyggnad av uppställningshall för båtar på fastigheten STAV 15:8

 •   35

  Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten SOCKARBY 12:1, Fiskarstigen 13

 •   36

  Strandskyddsdispens för anläggande av kommunla VA-ledningar samt gång/cykelväg på fastigheten TAPPSUND 1:1, Bryggavägen 5

 •   37

  Strandskyddsdispens inom ärende om bygglov för nybyggnad av huvudbyggnad på fastigheten LUNDA 1:2

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.