•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   5

  Redovisning av OVK

 •   6

  Verksamhetsredovisning per augusti

 •   7

  Budget 2019 med inriktning för åren 2020-2021

 •   8

  Byggnadsnämndens taxa 2019

 •   9

  Byggnadsnämndens riktlinjer

 •   10

  Anmälan delegationer

 •   11

  Rapporter

 •   12

  Beslutdomar från överprövande instanser

 •   13

  Förslag till en permanent lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning gällande 30-zon inom Jungfrusund

 •   14

  Yttrande över detaljplan gällande Sörgården, Kungsberga 134 m.fl (PLAN2005.04)

 •   15

  Detaljplan för Kaggeholm 21 m fl (Helgö etapp 32) (Gammelgårdsudden)

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Ölsta 445

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Lisselby 118

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Ölsta 577

 •   19

  Strandskyddsdispens för dykdalb på fastigheten Tappström 11

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Stenstorp 111

 •   21

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Adelsö- Sättra 325

 •   22

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Hovgården 35

 •   23

  Strandskyddsdispens inom ärende om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage) på fastigheten Munsö-Norrby 415

 •   24

  Generellt bygglov och startbesked för nybyggnad av plank inom Brf Ekeby, fastigheten Ekebyhov 1527

 •   25

  Strandskyddsdispens inom ärende om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage på fastigheten Husby 47

 •   26

  Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Hilleshögby 680

 •   27

  Tillsyn - föreläggande om att söka bygglov för ändrad användning av två komplementbyggnader på fastigheten Kungsberga 52

 •   28

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för olovligt uppförd byggnad (container) på fastigheten Munsö-Söderby 4114

 •   29

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för olovligt uppförd komplementbyggnad (cykelgarage) på fastigheten Ekebyhov 141

 •   30

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för nybyggnad på fastigheten Skillinge 13

 •   31

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för att ha påbörjat nybyggnation av två byggnader utan startbesked, på fastigheten Ekebyhov 1590

 •   32

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för olovligt anlagd sjömack samt olovligt inrättad cistern på fastigheten Ekebyhov 141

 •   33

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för att byggnad tagits i bruk utan slutbesked, på fastigheten Ekebyhov 1394

 •   34

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för vidtagen åtgärd på fastigheten ILÄNDA 813, Iländavik 23

 •   35

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för olovlig tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skå-Säby 71

 •   36

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för olovligt uppförd byggnad (lusthus) på fastigheten Kungsberga 714

 •   37

  Tillsyn - Påföra byggsanktionsavgift för olovliga markåtgärder på fastigheten Stockby 115, Klevbergsvägen 8A

 •   38

  Startbesked för rivning av enbostadshus på fastigheten Stockby 4131

 •   39

  Bygglov och startbesked samt strandskyddsdispens för ändrad användning av kontor till bostad på fastigheten Färentuna Prästgård 14

 •   40

  Bygglov för komplementbyggnad på fastigheten Ekebyhov 1327

 •   41

  Bygglov för nybyggnad av garagebyggnad för maskinerförråd på fastigheten Kungsberga 1023

 •   42

  Bygglov för nybyggnad av padeltennisbana med glasplank på fastigheten Högby 220

 •   43

  Bygglov för montage av fyra (4) skyltar (digitala reklamskärmar) på fastigheten Tappsund 163

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.