•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Statistik från Ekerö Direkt samt uppföljning/utvärdering av förändring av den administrativa personalstaten för byggnadsnämnden

 •   5

  Budgetuppföljning per april 2015

 •   6

  Uppdrag till stadsarkitektkontoret att via E-tjänst möjliggöra för kommunmedborgare att ansöka om bygglov m

 •   7

  Anmälan delegationer

 •   8

  Rapporter till byggnadsnämnden

 •   9

  Ekerö kommuns lokala trafikföreskrifter om 40 kilometer i timmen på Väsbyvägen

 •   10

  Detaljplan för Stjärtnäs (Skå-Eneby 1:30 m

 •   11

  Yttrande över detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1)

 •   12

  Yttrande över detaljplan gällande Kungsberga 1:4 m

 •   13

  Strandskyddsdispens inom ärende om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (ersättning av befintligt bostadshus) samt ett garage på fastigheten Kungsberga 6:62

 •   14

  Förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Väntholmen 4:16

 •   15

  Strandskyddsdispens inom ärende om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Munsö-Söderby 4:6

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Lindby 1:35

 •   17

  Bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten Älvnäs 1:251

 •   18

  Bygglov i efterhand för nybyggnad av stödmurar på fastigheten Lunda 1:1

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Troxhammar 8:1

 •   20

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Älvnäs 1:296

 •   21

  Bygglov och startbesked för cykelparkering och bullerplank på fastigheten Tappström 2:1 m

 •   22

  Bygglov för uppförande av mur på fastigheten Tappström 3:1 (utmed Ekerö vägen)

 •   23

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Kungsberga 23:1

 •   24

  Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljong på fastigheten Rinkeby 1:2, Skolallén 3

 •   25

  Strandskyddsdispens och anmälan för tillbyggnad av gäststuga på fastigheten Kungshatt 1:65

 •   26

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Väntholmen 4:74

 •   27

  Bygglov för nybyggnad av mur vid infart till Drottningholms Golfklubb på fastigheten Rinkeby 1:2

 •   28

  Anmälan om olovlig verksamhet och bostad, samt uppförd stensättning/murar på fastigheten Söderberga 1:16

 •   29

  Tillägg till Byggnadsnämndens delegationsordning

 •   30

  Strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Älvnäs 1:189, (Älvnäs Ga:14)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.