•   1

  Val av justeringsman

 •   2

  Arvode för byggnadsnämndens beredning

 •   3

  Förvaltningsinformation

 •   4

  Statistik från Ekerö Direkt

 •   5

  Verksamhetsuppföljning per mars 2015

 •   6

  Yttrande till Revisorerna över revisionsrapport "Granskning av bygglovshantering" samt redovisning av uppdrag till stadsarkitektkontoret gällande tillsynsärenden PBL

 •   7

  Anmälan delegationer

 •   8

  Rapporter till byggnadsnämnden

 •   9

  Detaljplan för Kaggeholm 6:1 m fl (Helgö etapp 3)

 •   10

  Detaljplan för Kaggeholm 7:1 m fl (Helgö etapp 2)

 •   11

  Detaljplan för del av Träkvista 4:191 m fl (Södra Skomakartorp)

 •   12

  Yttrande över detaljplan för Fredrikstrandsvägen, fastigheten Brygga 1:3 m fl

 •   13

  Yttrande över detaljplan för Ekerö Strand (Tappsund 1:60 m

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kungsberga 7:3

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Sånga-Nibbla 1:10, Tomt 1

 •   16

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus (ersättning av befintligt bostadshus/torp) på fastigheten Katrineberg 1:1

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Sånga-Nibbla 1:10, Tomt 2

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Skå-Säby 7:17

 •   19

  Strandskyddsdispens för uppläggning av massor och anläggande av betesthagar på fastigheten Munsö-Bona 1:2

 •   20

  Anmälan om ovårdad tomt på fastigheten Ekebyhov 1:300

 •   21

  Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (komplementbostadshus) på fastigheten Ilända 1:11

 •   22

  Bygglov och startbesked i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport/förråd) på fastigheten Träkvista 1:643

 •   23

  Ändring av beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport/förråd) på fastigheten Kungsberga 5:12

 •   24

  Anmälan förfallen byggnad på fastigheten ASKNÄS 1:258

 •   25

  Bygglov i efterhand för nybyggnad av timmerhus (ersättning) på fastigheten Degerby 5:2

 •   26

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Troxhammar 8:1

 •   27

  Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av café på fastigheten Tappsund 1:1

 •   28

  Bygglov för ändrad användning av anläggning (camping) på fastigheten Sjöängen 1:50

 •   29

  Bygglov i efterhand för nybyggnad av stödmurar på fastigheten Lunda 1:1

 •   30

  Strandskyddsdispens för ersättning av brygga på fastigheten Drottningholm 1:1, Stångholmen A

 •   31

  Lokaliseringsprövning samt bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av tidigare tvättstuga till bostadshus på fastigheten Sånga Prästgård 1:1

 •   32

  Anmälan om störande verksamhet på fastigheten Viksund 1:16 och 1:22

 •   33

  Bygglov och strandskyddsdispens för tillfällig åtgärd (nybyggnad av kiosk) på fastigheten Munsö-Bona 1:2

 •   34

  Remiss: Ansökan om hastighetsbegränsning på väg 800, Ekerö kommun, Ärende 2581-10894-2015

 •   35

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett ridhus på fastigheten LOVÖ-EDEBY 4:1

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.