• § 4

  Upphandling - Ramavtal Tekniska konsulter Byggprojekt

 • § 5

  Svar på granskningsrapport angående fastighetsunderhåll

 • § 6

  Motion - om Skå återvinningsstation, Öpartiet

 • § 7

  Motion - Ny återviningsstation, Öpartiet

 • § 8

  Anvisning av sopkärl på Tappström S:1

 • § 9

  Revidering av tekniska nämndens delegationsordning

 • § 10

  Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020

 • § 11

  Internkontrollplan 2021, teknik- och exploateringsenheten

 • § 12

  Redovisning av Internkontroll 2020, teknik – och exploateringsenheten

 • § 13

  Omdisposition inom tekniska nämndens budget

 • § 14

  Internkontrollplan 2021 för fastighetsenheten

 • § 15

  Redovisning av internkontroll 2020, fastighetsenheten

 • § 16

  Överföring av investeringsbudget från 2020 till investeringsbudget 2021, fastighetsenheten

 • § 17

  Tekniska nämndens ordförande informerar

 • § 18

  Förvaltningsinformation

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.